Serye para sa Metastatic Breast cancer (Kumakalat na Kanser sa Suso): Gabay para sa Mga Bagong Na-diagnose

2016, 1st Edition, Tagalog
By: 
Nicole Baxter, MA (Wikang Ingles na kopya); MTM LinguaSoft (pagsasalin-wika)
Reviewed By: 
Kathy Miller;  
MD;  
Marie Lavigne;  
LCSW;  
OSW-C;  
Danny R. Welch;  
PhD;  
David Euhus

Serye Para sa Metastatic Breast Cancer: Gabay para sa Bagong Suri ay magbibigay sa inyo ng impormasyon at suporta na kailangan ninyo para makagawa ng napaliwanagang desisyon tungkol sa inyong paggamot at mapangasiwaan ang inyong mga emosyon sa loob ng unang ilang buwan pagkatapos ng pagkakasurinng mayroong kumakalat na kanser. Kung ito man ang inyong unang pagkakataong matukoy na may kanser sa suso o nagkaroon na kayo noon ng kanser, ang gabay na ito ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw kung paano nakakaapekto sa iyong araw-araw na buhay ang pagkalat ng kanser sa suso at paano ka maaaring makakaangkop sa mga pagbabago na dala nito.

Magkasamang ginawa ng Living Beyond Breast Cancer at Metastatic Breast Cancer NetworkMetastaticinfo-icon Breast Cancer Series: Ipinapaliwanag ng Gabay para sa Bagong Suring stage IV na kanser sa suso, mga kasalukyang at bagong opsiyon sa paggamot at ng kanilang mga masamang epekto, mga klinikal na pagsubok, at mga karagdagang terapiya para mapahupa ang stress at pagkabalisa. Matuto kung paano epektibong makipag-usap tungkol sa iyong mga alalahanin sa iyong mga tagapagbigay ng pangkalusugang pangangalaga at sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Maunawaan na ang iyong pagkakasuri ay may aktibong papel sa iyong paggamot.

Kasama sa gabay ang mga karanasan ng mga kababaihan na namumuhay ng may kumalat na kanser sa suso sa lahat ng mga edad, etniko at uri ng pamumuhay. 

 

The Metastatic Breast Cancer Series: Guide for the Newly Diagnosed will give you the information and support you need to make informed decisions about your treatment and to manage your emotions during the first few months after a metastatic diagnosisinfo-icon. Whether this is your first breast cancer diagnosis or you’ve had breast cancer before, this guide offers a deeper look at how metastatic breast cancer affects your daily life and how you can adapt to the changes it brings.

Jointly created by Living Beyond Breast Cancer and Metastatic Breast Cancer Network, Metastatic Breast Cancer Series: Guide for the Newly Diagnosed explains stage IV breast cancerinfo-icon, existing and upcoming treatment options and their side effects, clinicalinfo-icon trials, and complementary therapies to relieve stressinfo-icon and anxietyinfo-icon. Learn how to talk effectively about your concerns with your healthcare providers and with the people closest to you. Understand your diagnosis to play an active role in your treatment.

The guide includes the experiences of women living with metastatic breast cancer of all ages, ethnicities and lifestyles.